Pagina 134 - Katalogus Decorstuc 2014

kapitelen / basementen / zuilen
capitals / basements / columns
capital / basement / colonnes
kapitellen / basen / säulen
H / B /
ø
H / W /
ø
H / L /
ø
H / B /
ø
cm / cm / cm
17 / 34 / 17
28 / 37
x18 / 24
211 / - / 21
x27
54 / 40
x20 / 27
200 / - / 22
Art.
11/
BA
515
2003
2003/
B
2027
half kapiteel
515
half kapiteel
515
half
basement
2003/
B
half
basement
11/
BA
halve
zuil
2003
halve
zuil
2027
134