Pagina 135 - Katalogus Decorstuc 2014

kapitelen / basementen / zuilen
capitals / basements / columns
capital / basement / colonnes
kapitellen / basen / säulen
2025/
B
2025/
D
2025/
A
2025/
C
2024/
C
halve
zuil
2024
2024/
B
als half basement
2024/
BM
halve
zuil
2025
half kapiteel
2025/
CM
als half
kapiteel
2025/
CM
als half kapiteel
2024/
CM
half
basement
2025/
BM
halve
zuil
2025
+
2025/
A
+
2025/
D
H / B /
ø
H / W /
ø
H / L /
ø
H / B /
ø
cm / cm / cm
200 / - / 9
14 / 9 / 9
14 / 19 / 9
17 / 19 / 9
17 / 19 / 9
200 / - / 14
3,5 / 2,2 / -
20 / 26 / 14
20 / 26 / 14
26 / 26 / 14
26 / 26 / 14
50 / 1,5 / -
Art.
2024
2024/
B
2024/
BM
2024/
C
2024/
CM
2025
2025/
A
2025/
B
2025/
BM
2025/
C
2025/
CM
2025/
D
135